Svěží vítr z Pobaltí: Nové pokyny ohledně ICO z Litvy

Minulý týden publikovalo Ministerstvo financí Litvy stručný leaflet nazvaný jako pokyny ohledně ICO (Initial coin offering). Nejedná se o dokument, který by stanovil závazná pravidla pro výklad místní legislativy a definitivně předurčil, jak budou příslušné státní orgány (zejména Litevská banka jako regulatorní orgán, potažmo soudy) tuto problematiku vykládat.

Nejde ani o dokument, který by byl v porovnání s jinými dosud vydanými materiály členských států EU kdovíjak podrobný a přesný. Nicméně skutečnost, že byl vůbec vydán, navíc v anglickém jazyce, opět dokazuje, jak moc chce být tento stát v popředí zájmu, pokud jde o problematiku ICO a kryptoměn. Stejně jako další pobaltské státy, Lotyšsko a Estonsko, v tomto sektoru (resp. v oblasti fintechu obecně) vidí potenciál a příležitost přilákat zahraniční investory, podnikatele a inovátory. Ostatně to je patrné také z úvodníku ministra financí Viliuse Šapoky.

Přes spíše propagační charakter materiálu lze z jeho textu vydedukovat potvrzení některých závěrů týkajících se místní právní úpravy. Např. ohledně otázky, kdy lze tokeny vydávané v rámci ICO považovat za cenné papíry (securities), což je otázka, která byla nebo stále je hojně diskutovaná napříč členskými státy EU. Ostatně diskuze probíhají i v ČR. Zejména s ohledem na vymezení investičních cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, což je podstatné, pokud jde o posouzení, zda je potřeba aplikovat požadavek na zpracování prospektu.  Dle litevského Ministerstva financí může být za cenný papír považován typicky token, se kterým jsou spojena práva obdobná právům z akcií či dluhových nástrojů. Především právo na podíl na zisku společnosti, právo podílet se na jejím řízení nebo právo na výnos z investovaných prostředků a na jejich vrácení.  Tedy spíše než forma je rozhodující obsah práv s tokenem spojených.

Dokument poskytuje také základní mapu regulace ICO, resp. vydávání tokenů v Litvě. Rozhodující jsou, stejně jako u nás, konkrétní parametry ICO/tokenů, jež jsou v rámci daného projektu nastaveny. V návaznosti na ně může ICO probíhat v režimu obecné úpravy občanského zákoníku nebo v režimu veřejnoprávní regulace cenných papírů, crowdfundingu, investičních nástrojů či kolektivního investování. Charakter tokenu je podstatný i pro daňové a účetní otázky.  Např. pro finanční ICO je podstatné, zda tokeny jsou považovány za cenné papíry, aby prostředky získané jejich emisí nebyly předmětem korporátní daně z příjmu.

I když nové pokyny litevského Ministerstva financí neposkytují hlubší analýzu problematiky, ani jasné a podrobné vodítko pro realizaci ICO, je z nich patrná snaha státu pracovat na příznivém regulatorním prostředí tak, aby stát mohl do budoucna těžit z rozvoje decentralizovaných technologií a fintechu. Bylo by ku prospěchu, kdyby se podobným přístupem inspirovala i Česká republika, aby ji tak neutekla zajímavá příležitost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *