V Delaware legislativně zakotven Blockchain. Kdo bude další?

Zákonodárné shromáždění státu Delaware (Delaware General Assembly) schválilo novelu korporačního zákoníku, jehož cílem je umožnit delawarským obchodním společnostem používat technologii distribuovaných databází (distributed ledger technology, DLT), jako je dnes především Blockchain, pro zaznamenáváni a uchování určitých “korporačních skutečností”. V režimu DLT mohou nově společnosti vést kupříkladu seznam svých společníků. Novela ale především otevírá v této fázi cestu k tomu, aby v budoucnu nic nebránilo evidenci dematerializovaných akcií (nebo jiných dematerializovaných nástrojů představujících účast na společnosti) založené právě na systému DLT. Finální znění zákona zde (pdf). Schválená právní úprava je použitelná od 22. července 2017.

DLT je akronym pro síť decentralizovaných databází založených na takové informační technologii, která umožňuje stranám provádět transakce v rámci této sítě (včetně kupř. převodu vlastnického práva k nehmotným věcem, o nichž se taková databáze vede) způsobem, který nevyžaduje žádnou centrální autoritu, jež by takový převod verifikovala či evidenci příslušných nehmotných věcí vedla. V systému je totiž inherentně zabudována transparentnost všech transakcí, nezměnitelnost záznamů a provádění transakcí podle autonomních pravidel pro DLT. (O DLT a Blockchainu poutavě například otec a syn Don a Alex Tapscottovi in Blockchain revolution nebo William Mougayar in The Business Blockchain – promise, practice, and application of the next internet technology.)

I v rámci Evropské unie se již od roku 2016 objevují iniciativy týkající se využití DLT v sektoru finančního trhu (materiál Evropského orgánu pro cenné papíry – ESMA z června 2016 „The Distributed Ledger Technologiy Applied to Securities Market“ nebo z letošního března diskusní dokument Evropské komise „FinTech: A more competitive and innovative financial sector“, k němuž mimochodem Evropská komise obdržela vyjádření 226 subjektů – zde) či zvláště oblasti transakcí s dematerializovanými cennými papíry (diskusní materiál Evropské centrální banky Distributed ledger technologies in securities post-trading, příp. britské Financial Conduct Authority „Discussion Paper on distributed ledger technology“). Tyto iniciativy však zůstávají zatím ve formě konzultačních materiálů. Legislativní prvenství státu Delaware mu tak již nikdo neupře. Třebaže v praktické rovině nezůstávají některé členské státy Evropské unie pozadu – aktuálně například společný projekt milánské burzy (Borsa Italiana), člena skupiny London Stock Exchange, a IBM ohlášený předminulý týden. Jeho cílem je uzavírat a vypořádávat obchody s dematerializovanými akciemi vydávanými tzv. malými a středními společnostmi (SMEs) v systému založeném technologii Blockchain.

Evidence dematerializovaných cenných papírů dnes mají striktně národní právní režim. Tomu odpovídá i „samostatnost“ jednotlivých informačních systémů, prostřednictvím kterých jsou takové evidence vedeny. Jakkoli propojují národní systémy vysoce sofistikované IT sítě, trvá vypořádání obchodů s dematerializovanými cennými papíry a tedy převod vlastnického (nebo obdobného) práva k těmto papírům až několik dní. Klíčová výhoda vypořádacího systému založeného na technologii Blockchain, resp. DLT spočívá v tom, že všechny strany „sdílejí“ jedinou databázi. Jinými slovy jednotlivé transakce s dematerializovanými cennými papíry se zapisují do jediné „knihy“. Takové obchody mohou probíhat okamžitě a nevyžadují existenci zprostředkovatelů zabezpečujících vypořádání obchodu, tj. převod vlastnického práva. Vypořádání v čase T+3 (resp. nyní již T+2) by již nemuselo do budoucna existovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *